Regulamin

Regulamin Joga Centrum s.c.
ul. Mazurska 4/3 10-518 Olsztyn
NIP 739-392-60-79

§ 1. Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
4. Karnety miesięczne ważne są przez miesiąc od daty wykupienia (np. od 10 maja do 9 czerwca).
5. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy Joga Centrum do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
6. Opłata za pojedyncze zajęcia upoważnia do udziału w 1 zajęciach.
7. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
8. Karnet jest dowodem wpłaty.
9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
10. Ceny i rodzaje karnetów zgodne są z obowiązującym cennikiem.
11. Joga Centrum przyjmuje opłaty tylko w formie gotówki. opłata w formie przelewu jest mozliw tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
12. Joga Centrum może odwołać aktualne zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu Facebook
13. Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapisy na zajęcia jogi tylko on-line na platformie Fitssey https://app.fitssey.com/JogaCentrumOlsztyn lub przez stronę https://joga-centrum.pl/grafik/
14. Klient może dokonać rezerwacji w miarę dostępności terminów w systemie oraz posiadanego karnetu, przy czym pierwszeństwo na zajęcia mają posiadacze karnetów zakupionych w Joga Centrum Olsztyn.
15. Klient może anulować rezerwację, do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć, poprzez system rezerwacji online, nie ponosząc żadnych konsekwencji.
16. Klient, który dokona rezerwacji na zajęcia i nie pojawi się na nich traci jedno wejście z karnetu.
17. Posiadacze kart partnerskich jak Multisport, FitProfit, Medicover Sport zobowiązani do opłacenia kaucji zwrotnej 35 zł dot.każdego uczestnika zajęć w szkole. Jeżeli zarezerwowane zajęcia nie zostaną anulowane do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć, kaucja 35 zł zostanie pobrana na konto rezerwacji. Zwrot kaucji następuje w momencie zamknięcia konta klienta ( do rezerwacji zajęć ) . Aby zamknąć konto klienta należy wysłać email z tą informacją na pocztę szkoły : jogacentrumolsztyn@gmail.com
18. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsca, mogą uczestniczyć w zajęciach adekwatnie do dostępnych na sali miejsc.
19. Klienci mają prawo do reklamacji. Sprzedawca usług Joga Centrum s.c. jest zobligowany przez polskie prawo do udzielenia odpowiedzi na żądanie klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§2. Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali.

2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny uczestniczyć w całych zajęciach – rozpoczynać je punktualnie oraz brać udział do samego końca zajęć.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
5. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
6. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć w wykonywaniu ćwiczeń, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego w sposób przez niego podany. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach, w których może dojść do kolizji między uczestnikami (stanie na rękach, stanie na głowie).
7. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
8. Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) do zachowania ciszy w szatniach i na sali ćwiczeń.
c) do przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: wentylacja, system grzewczy, sprzęt audio itp.
d) do zabrania ze sobą na salę wszystkich wartościowych przedmiotów. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni oraz za prywatne maty pozostawione na półkach na sali, Joga Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
e) do wyciszenia dzwonka i wibracji lub wyłączenia telefonu zabieranego na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
f) do odłożenia używanego sprzętu w przeznaczone do tego miejsce po ukończeniu zajęć.
g) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
h) niespożywania alkoholu, żucia gumy oraz niepalenia na terenie szkoły.

§3. Zdrowie

1. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
2. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem.
3. Osoby z problemami zdrowotnymi ( w szczególności dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, nadciśnienie, choroby serca, duże wady wzroku, niedawno przebyte operacje, aktualne kontuzje) zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, chorych miejsc). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.
4. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
5. Panie w czasie menstruacji zobowiązane są poinformować o swoim stanie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.
6. Panie w okresie ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach Joga Centrum.
7. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub\i stóp zobowiązane są do korzystania z własnych mat .
8. Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 2 godziny po dużym posiłku.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
2. Joga Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad Regulaminu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz zasad współżycia społecznego upoważnia Joga Centrum do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
3. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za wstęp.
4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.